હાથીના દાંત ચાવવાના જુદા ને બતાવવાના જુદા

ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે “હાથીના દાંત ચાવવાના જુદા અને બતાવવાના જુદા”. જેને આ કહેવત પર વિશ્વાસ ના હોય એ નીચેનો ફોટો જોઇ લે અને કહેવતને માની લે.

આ ફોટો ફૂકેટમાં Elephant Safari માટે ગયા હતા ત્યારે લીધો છે.

Advertisements

3 Responses

 1. બહારના દાંતથી ચાવતું હોય એવું પ્રાણી હજી જોયું નથી. એટલે, આ કહેવત એકદમ નક્કામી છે 😀

  • હાથી સિવાય બીજા કોઇને દાંત બહાર હોય છે?
   કહેવત તો દંભી લોકો માટે બની છે.

 2. ભલે કહેવતમાં હાથીના દાંત (બહારના, દેખાડવાના) કહેવાયા હોય પણ મારી સમજ પ્રમાણે તે નીચેની તરફ જતા શિંગડા જ છે.

  બીજી પણ એક કહેવત છે,

  હાથી જીવતો લાખનો , મરે તો સવા લાખનો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: