આવું વિચિત્ર કેમ?

ફ્રેંચ ભાષાના ક્લાસમાં ગઇ કાલે 1-100 સુધીના અંકો કઇ રીતે બોલાય એ શીખ્યું. આમ તો આ અંકોનું બીજી ભાષાઓ જેવું જ છે પણ અમુક વિચિત્રતાઓ પણ છે. જેમ કે 1-16 સુધીના અંકો માટે અલગ અલગ શબ્દો છે પણ 17 પછી ગણતરી ચાલુ થાય છે. જેમ કે 10 ને ફ્રેંચમાં કહેવાય ડીસ(dix) અને સાતને કહેવાય સેટ(sept) એટલે 17 બોલાય ડીસ સેટ (dix-sept). 17 પછી બધી ગણતરી જ છે જેમ કે 21 એટલે 20 અને 1 બોલાય, 31 એટલે 30 +1 બોલાય. પણ 70 પછી પાછી નવી ગણતરી આવે. 71 એટલે 60 + 11 બોલાય નહીં કે 70 + 1. 78(Soixante-dix-huit)) બોલવા માટે 60 (Soixante) + 10 (dix) + 8 (huit) બોલાય. વિકટ ગણતરી હજી હવે છે. 80 માટેની ગણતરી છે (4 (quatre) * 20 (vingts)). 81 માટે ગણતરી છે 4*20 + 1. 91 માટે ગણતરી કરવાની 4 * 20 + 11 નહીં કે 90 + 1. 98 (quatre-vingt-dix-huit) બોલાય 4 (quatre) * 20 (vingt) + 10 (dix) + 8 (huit). કેવી અટપટી ગણતરીઓ છે સામાન્ય અંકો બોલવામાં પણ.

મને એમ થાય કે આવી અટપટી ગણતરીઓ શા માટે રાખી હશે?

Advertisements

One Response

  1. યાદ રાખો કે મેટ્રિક પધ્ધતિ સૌ પ્રથમ ફ્રાન્સમાં જ દાખલ થઈ હતી 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: