ચૂંટણી દંગલ

આજથી ઇન્ડિયામાં 15મી લોકસભા માટેની ચૂંટણીનો પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે. દુનિયાના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશ માટે આ ચૂંટૅણી એ પર્વ સમાન જ કહેવાય. દરેક પક્ષોએ એકબીજા પર પ્રચાર દરમ્યાન ખૂબ કાદવ ઉછાળ્યો છે પણ કોઇએ જનતાની તકલીફોને વાચા આપવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો. આશા રાખીએ કે જનતા સમજદારી વાપરીને એક સુદર્ઢ અને સક્ષમ સરકાર દેશને આપશે જે દેશને વિકાસ અને સમૃધ્ધિના રસ્તે લઇ જાય.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: