માણસ છે કે પૂતળું..

DSC00722

ઉપરના ફોટાને જોઇને એમ લાગે છે ને કે આ કોઇ પૂતળાનો ફોટો છે. પણ આ ફોટો કોઇ પૂતળાનો નથી પણ જીવતા માણસનો છે.  Tampines MRT બહાર કોઇ કોઇ વખત આ માણસ પૂતળું બનીને ઉભો રહી જાય છે. આવતા જતા માણસો તેની આ કલાની કદર કરીને તેની આગળ પડેલી ઝોળીમાં ડોલર નાંખતા જાય છે. જ્યારે પણ કોઇ માણસ ઝોળીમાં ડોલર નાંખે એટલે આ પૂતળું તરત જ જીવીત થઇને નીચે ઝૂકીને ડોલર નાંખનાર વ્યક્તિને ઝૂકી ઝૂકીને Thank you કહે છે. છે ને કમાલ આ કમાવા માટેનો રસ્તો. પણ એક વાત તો છે કે આ રીતે પૂતળાં બનીને ઉભા રહેવાનું સહેલું તો નથી જ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: