રુહીના ખબર

હવે રુહીને 6 મહીના થઇ ગયા છે. અત્યાર સુધી રુહીનો વિકાસ ખૂબ જ સારો રહ્યો છે. (Touch Wood) હજી પણ ખૂબ અગત્યનો સમય છે રુહીના વિકાસ માટે. હવે આરામથી બેસી શકે છે. વોકર લઇને હવે રુહી આખા ઘરમાં ફરતી થઇ ગઇ છે. ભાખોડીયા ભરવાનો પ્રયત્ન તો કરે છે પણ હજી થોડો સમય લાગશે એવું લાગે છે. અત્યાર સુધીમાં 5 દાંત તો ઉગી ગયા છે. હવે એને ખીચડી અને ભાત પણ ખવડાવીએ છે. સેરેલેક પણ આપવાનું ચાલું કર્યું છે.  પાણી પણ પીએ છે.

ગયા અઠવાડીયે, યોકોગાવામાં ‘ફેમિલી ડે’ હતો. વિભા અને નાનું નાનું રુહી બચ્ચું પણ પપ્પાની ઓફિસ જોવા માટે આવ્યા હતા. મઝા આવી બધાંને.

in-canteen.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: