જૈન સ્તવન

થોડા સમય પહેલાં વેબ પર શોધતાં એક ખૂબ જ સુંદર સ્તવન મળી ગયું. મને યાદ છે કે બાજુવાળા પ્રભામાસીના ઘરેથી જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા હતા તે દીવસોમાં પ્રભામાસી આ સ્તવનને ખૂબ સાંભળતા હતાં. એજ અરસા દરમ્યાન પપ્પાનું પણ અવસાન થયું હતું. ત્યારે આ સ્તવન સાંભળીને મારા મનને પણ થોડી શાંતિ મળતી હતી. ખરેખર ખૂબ સુંદર સ્તવન છે. મૃત્યુ એ દરેકના જીવનનું કડવું સ્ત્ય છે તે જાણવા છતાં મોહ છૂટી શકતો નથી. જીંદગીભર માણસ ભાગતો રહે પણ આખરે તો બધું માટીમાં જ મળવાનું છે.

—————————————————————-

ચાર દીવસના ચાંદરણા પર જુઠી મમતા શા માટે?

જે ના આવે સંગાથે એની ચિંતા શા માટે.. 

આ વૈભવ સાથે ના આવે, પ્યારા સ્નેહી પણ ના આવે.

તુ ખૂબ મથ્યો જે જાળવવા, એ જોબન સાથે ના આવે, (2) અહીંનું છે અહીંયા રહેવાનું, એની દોસ્તી શા માટે?

જે ના આવે સંગાથે એની ચિંતા શા માટે.. 

તે બાંધેલી મહેલાતોને, દોલતનું કાલે શું થાશે?

જાવું પડશે જો અણધાર્યું, પરિવારનું ત્યારે શું થાશે,(2) સૌનું ભાવિ સૌની સાથે એની ચિંતા શા માટે, 

જે ના આવે સંગાથે એની ચિંતા શા માટે.. 

સુવાળી દોરીના બંધન આજ સહુ પ્રેમ થકી બાંધે,

 પણ તૂટે તંતુ આયુષ્યનું, ત્યારે કોઇ એને ના સાંધે,(2) ભીડ પડે ત્યા તડ તડ તૂટે, એવા બંધન શા માટે,

 જે ના આવે સંગાથે એની ચિંતા શા માટે..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: